Upplägg på projekt 14001

Miljöarbete ISO 14001

 

 

 

 

 

 

Upplägg på ett projekt

Tillsammans med kunden arbetar vi fram dokumenten i de olika arbetsprocesserna. Vi följer och kunden utbildas i ISO-standarderna på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Det innebär intervjuer med medarbetarna och framtagande av rutinbeskrivningar. Utbildning hålls för personalen för en bättre förståelse och medvetenhet om vad ett kvalitets, och miljöledningssystem innebär.

 

Miljölagar

Förutom standardkraven tittar vi på den övriga lagstadgade hanteringen i företaget

Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är, i rollen som företagare din skyldighet, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna.

Den som driver eller avser driva industriell verksamhet, starta vård- eller hygienisk verksamhet, hantera kemiska produkter, alstra eller hantera avfall måste känna till miljöbalkens regler på dessa områden.

I samband med framtagandet av miljösystemet tas ett skräddarsytt lagregister fram . Vi går igenom lagefterlevnad och grundläggande utbildning för personalen .

Kemikalieregister upprättas och även en rensning av onödiga kemikalier görs.

 

Farligt avfall

De farliga ämnena i farligt avfall ska inte spridas i naturen eller

tillåtas att återinföras i samhällets kretslopp. Exempel på sådana

farliga ämnen är tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium

och stabila organiska föreningar som PCB och dioxiner. Därför

är det alldeles självklart ur miljösynpunkt att farligt avfall ska

hållas åtskilt från andra avfallsslag så lång det är möjligt och att

all källsortering är både nödvändig och av godo i detta sammanhang.

 

Tillstånd och behörigheter

Vi tar fram och uppdaterar de specifika tillstånd som verksamheten behöver. Personalens behörigheter kontrolleras och kompetensutveckling ses över.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

 

 

 

”Människan har tre valmöjligheter att handla klokt.

För det första genom eftertanke, det mest förädlade,

för det andra genom att härma, det är det lättaste,

och för det tredje genom erfarenhet, det är det bittraste.”

Konfucius

Copyright © All Rights Reserved